Het bestuur

Het onbezoldigde bestuur van Infinity Foundation

Het onbezoldigde bestuur van Infinity Foundation vormt het bevoegd gezag. Dit bestuur is belast met de dagelijkse bedrijfsvoering en operationele gang van zaken. De taakverdeling is geregeld in de statuten van de stichting. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Dhr. Ing. Farid Darkaoui

VOORZITTER

Mevr. Natasha Nordin

SECRETARIS

Dhr. Mohamed Benziane

PENNINGMEESTER